Nasze projekty UE

Polskie Mosty Technologiczne

Giant Lazer Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt PMT zostanie zrealizowany w latach 2023-2024.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktu “Szkolenie VR Company (Un)Hacked” na rynek USA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. Projektu nr PMT/3271/1N/2022.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Giant Lazer Sp. z o.o. na rynku amerykańskim.

Całkowita wartość projektu: 150 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 PLN

Dolnośląski Bon na Innowacje

Giant Lazer Sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcie pn. “Zwiększenie aktywności innowacyjnej oraz wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń” dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

Wartość przedsięwzięcia: 193 110,00 zł brutto
Dofinansowanie z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 133 450,00 zł brutto

Projekt „Dolnośląski Bon na Innowacje”
Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany w Partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Dolnośląski Bon na Innowacje

Giant Lazer Sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcie pn. “Zwiększenie aktywności innowacyjnej oraz wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń” dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

Wartość przedsięwzięcia: 193 110,00 zł brutto
Dofinansowanie z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 133 450,00 zł brutto

Projekt „Dolnośląski Bon na Innowacje”
Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany w Partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.